تعرفه ها

کارفرما

(هزینه کارمزد خدمات برای کارفرمایان ۰% مبلغ پروژه می باشد ) (کلیه خدمات برای کارفرمایان رایگان می باشد)

هزینه خدمات برای کارفرمایان ۰% مبلغ پروژه می باشد ، هر زمان که کارفرما پرداخت امن ایجاد می کند، هزینه خدمات آن پرداخت امن محاسبه شده و از حساب وی کسر می شود . درصورتی که پرداخت امن به حساب کارفرما بازگردانده شود هزینه خدمات نیز به حساب وی بازگردانده خواهد شد .

 

فریلنسر

(هزینه کارمزد خدمات برای فریلنسرها ۰% مبلغ پروژه می باشد ) (کلیه خدمات برای فریلنسرها رایگان می باشد)

هزینه خدمات برای فریلنسر ۰% مبلغ پروژه است و زمانی از حساب فریلنسر کسر می شود که پرداخت امن برای وی آزاد می شود.