پروفایل های موجود

1 پروفایل موجود 1 پروفایل موجود

  • محمد حمیدی

    مهندس هوافضا

    2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 0تومان درآمد کسب کرده

    دانشجوی دانشگاه امیرکبیر